Da li se angažovanje u Centru za socijalni rad u dve različite opštine i na mestu sudije Opštinskog organa za prekršaje može priznati kao celokupni radni staž kod poslednjeg poslodavca? Da li se radni staž u srednjoj školi, u Poreskoj upravi i na poslovima inspektora terenske kontrole lokalne poreske administracije može smatrati radom kod poslednjeg poslodavca? Da li se kao celokupni minuli rad može priznati radni staž ostvaren u Sekretarijatu narodne odbrane opštine, kasnije u Saveznom ministarstvu odbrane, kao i kod Nacionalne službe za zapošljavanje?

Članom 5. stav 1. tačka 1) Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon), propisano je da zaposlenom pripada dodatak za platu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad) u visini od 0,4% od osnovice za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca. U primeni ove odredbe treba poći od poslodavaca u smislu člana 1. Zakona i imati u vidu da promena poslodavca tj. promena u okviru nabrojanih organizacionih oblika načelno povlači za sobom gubitak prava na minuli rad.

Na primer, zaposleni koji je radio u javnoj službi, a sada radi u organu jedinice lokalne samouprave ili zaposleni koji je radio u organima dve različite jedinice lokalne samouprave (u organima različitih opština, opštine i grada) neće imati pravo na naknadu za vreme provedeno u radnom odnosu (minuli rad), s obzirom da se ne radi o istom poslodavcu u smislu Zakona.