Da li se aneksom ugovora, pored premeštaja na druge odgovarajuće poslove, zaposlenom može odrediti i druga visina zarade?

Prema članu 171. stav 1. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17), aneksom ugovora zaposleni može biti premešten na drugi odgovarajući posao zbog potreba i organizacije rada. U tom slučaju, zaposlenom se (takođe aneksom) određuju, u smislu člana 33. stav 1. tačka 11) Zakona o radu, elementi za utvrđivanje osnovne zarade, uvećane zarade, radnog učinka, naknade zarade i drugih primanja. Otuda zarada na drugom poslu može biti veća i manja od prethodne, u zavisnosti od složenosti posla i uslova u kojima se on obavlja. Može biti i jednaka, ako se složenost posla i uslovi rada ne razlikuju od prethodnih. Isti stepen stručne spreme ne jemči i iste poslove, jer se i poslovi za koje se traži jednak stepen obrazovanja razlikuju.