Da li registrujemo konačan račun, ako je izmiren po predračunu?

Ne, samo dostavljate dužniku.