Da li raseljena lica u Republici Srbiji, koja su bila prinuđena da napuste Ukrajinu, imaju pravo na oslobođenje od plaćanja takse za izdavanje radne dozvole?

Ukoliko strani državljanin želi da se zaposli u Republici Srbiji neophodan mu je dokument (radna dozvola) koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje, a na koji se plaća taksa propisana Zakonom o republičkim administrativnim taksama (“Sl. glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 53/04 – dr. propis, 42/05 – dr. propis, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 42/06 – dr. propis, 47/07 – dr. propis, 54/08 – dr. propis, 5/09, 54/09, 35/10 – dr. propis, 50/11, 70/11 – dr. propis, 55/12 – dr. propis, 93/12, 47/13 – dr. propis, 65/13 – dr. propis, 57/14 – dr. propis, 45/15 – dr. propis, 83/15, 112/15, 50/16 – dr. propis, 61/17 – dr. propis, 113/17, 3/18 – ispravka, 50/18 – dr. propis, 95/18, 38/19 – dr. propis, 86/19, 90/19 – ispravka, 98/20 – dr. propis, 144/20, 62/21 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon), u iznosu od 14.360,00 dinara (Tarifni br. 205. Odeljka A Zakona).

U slučaju da plaćanje navedene takse može prouzrokovati štetu po nužno izdržavanje, ili izdržavanje porodice, obveznik može podneti zahtev organu za donošenje spisa (Nacionalnoj službi za zapošljavanje), koji će na osnovu dokumentovanih podataka o primanjima obveznika (njegove porodice) proceniti da li ima osnova za izdavanje rešenja, kojim se taksa u iznosu do 10.000,00 dinara u tom slučaju ne plaća, a ukoliko je iznos takse veći, da se iznos umanji za 10.000,00 (član 19. stav 3. Zakona).

Imajući u vidu da u konkretnom slučaju govorimo o licima raseljenim iz Ukrajine, moramo uzeti u obzir i privremenu zaštitu tih lica odobrenu na godinu dana Odlukom Vlade1 (na osnovu oružanog sukoba u toj državi) shodno Zakonu o azilu i privremenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 24/18) – član 2. tačka 9).

Ministarstvo unutrašnjih poslova, prema odredbi tačke 3. Odluke o privremenoj zaštiti, registruje raseljena lica iz Ukrajine i za svako lice posebno donosi odluku o odobrenju privremene zaštite, a lica uz odluku, između ostalog, imaju pravo na pristup tržištu rada u periodu važenja privremene zaštite, u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje stranaca (član 76. stav 1. tačka 4) Zakona o azilu i privremenoj zaštiti).

Strani državljani sa statusom izbeglice, odnosno statusom lica iz posebne kategorije stranaca, shodno članu 12. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o zapošljavanju stranaca (“Sl. glasnik RS”, br. 12/14, 113/17, 50/18 i 31/19), mogu podneti zahtev za izdavanje lične radne dozvole koja im omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti, a uz zahtev prilažu dokaze o ispunjenosti uslova propisanih Pravilnikom o dozvolama za rad (“Sl. glasnik RS”, br. 63/18 i 56/19) (putna isprava, odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi), kao i akt o priznavanju statusa izbeglice ili statusa lica iz posebne kategorije stranaca.

Prema mišljenju Ministarstva finansija broj 011-00-312/2022-04 od 6.04.2022. godine postoji osnov da se na osnovu Odluke o privremenoj zaštiti, u konkretnom slučaju licima iz Ukrajine, omogući da iskoriste oslobođenje od plaćanja takse iz člana 19. stav 3. Zakona.

“Kako se u konkretnoj situaciji radi o licima iz Ukrajine, koja su napustila područje oružanih sukoba i koja mogu na osnovu Odluke ostvariti pravo na privremenu zaštitu, mišljenja smo da se u slučaju da je odobrena privremena zaštita mogu primeniti odredbe člana 19. stav 3. Zakona, pri čemu nadležni organ treba da ceni na osnovu kojih dokumenata konkretnog lica će utvrditi da bi plaćanje predmetne takse ugrozilo izdržavanje porodice izbeglog lica – podnosioca zahteva (npr. odluka o odobrenju privremene zaštite, odluka o smeštaju lica kojima je odobrena privremena zaštita) i da donese instrukciju za svoje organizacione delove kojom će urediti način obaveštavanja izbeglica o mogućnosti oslobođenja od plaćanja takse za izdavanje radne dozvole i koju dokumentaciju treba dostaviti uz zahtev za odobrenje radne dozvole, odnosno zahtev za oslobođenje od plaćanja konkretne takse.”.

Imajući u vidu napred navedene činjenice, možemo zaključiti da sva lica koja trenutno ostvaruju pravo na privremenu zaštitu (kao i njihove porodice) na osnovu Odluke Vlade Srbije (svi državljani Ukrajine koji su raseljeni iz te zemlje, lica kojima je odobren boravak u Ukrajini a nisu njeni državljani, kao i državljani Ukrajine koji već zakonito borave na teritoriji Republike Srbije, a kojima pravo na boravak istekne u toku važenja Odluke Vlade) mogu iskoristiti oslobođenje od plaćanja takse za izdavanje radne dozvole u iznosu od 10.000,00 dinara, nezavisno od finansijske situacije ili bilo kog drugog kriterijuma.


1. Odluka o pružanju privremene zaštite u Republici Srbiji raseljenim licima koja dolaze iz Ukrajine (“Sl. glasnik RS”, br. 36/22)