Da li prelazak iz uprava gradskih opština u upravu grada i obrnuto znači promenu poslodavca, kao i da li prelazak zaposlenih iz mesnih zajednica u opštinsku odnosno gradsku upravu i obrnuto znači promenu poslodavca?

Imajući u vidu da su i gradske opštine i mesne zajednice posebna pravna lica koja samostalno (u skladu sa zakonom) vrše zapošljavanje, odlučuju o pravima i obavezama iz radnog odnosa, smatramo ih posebnim poslodavcima.