Da li potpis na meničnom ovlašćenju može biti faksimilom?

Prema članu 1. tačka 8) Zakona o menici (“Sl. list FNRJ”, br. 104/46, “Sl. list SFRJ”, br. 16/65, 54/70, 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 46/96), menica sadrži potpis onoga ko je izdao menicu (trasant). Zakon priznaje samo potpis, ne i faksimil.

Imalac menice može da ovlasti neko treće lice, kao svog punomoćnika, za obavljanje svih radnji oko naplate menice, što znači da se isplata menice može izvršiti i ovlašćenom imaocu menice.

Menica se naplaćuje saglasno članu 66. Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/14 i 44/18), platnom transakcijom kod koje primalac plaćanja inicira transakciju za zaduženje platiočevog platnog računa na osnovu menice i platnog naloga kojim zahteva prenos sredstava s platiočevog računa na svoj račun.

Platni nalog, kao i menično ovlašćenje, koji se dostavljaju uz menicu, moraju biti u skladu sa čl. 1. i 37. Zakona o menici, čl. 47, 47a i 49. stav 2. Zakona o platnom prometu,1 tač. 7, 8. i 9. Odluke o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta (“Sl. glasnik RS”, br. 14/14, 76/16, 8/20, 21/21).

Menica i sva prateća dokumentacija (nalog, menično ovlašćenje, pismena izjava…) moraju biti uredno potpisani i dostavljeni u originalu.


1. “Sl. list SRJ”, br. 3/02, 5/03, “Sl. glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11 (zakon je prestao važi, osim pojedinih odredbi).