Da li poslovno ime privrednog društva može da sadrži reč “Srbija” i oznaku “SRB”?

Ovo pitanje reguliše Zakon o privrednim društvima.

Shodno članu 29. tog zakona, poslovno ime društva može da sadrži reč “Srbija”, reč koja predstavlja naziv teritorijalne jedinice ili autonomne pokrajine Republike Srbije, izvedenice ovih reči, uključujući i sve oblike koji asociraju na te reči, kao i međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije “SRB”, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje prethodne saglasnosti za unošenje reči “Srbija” u poslovno ime privrednog društva plaća se taksa od 330 dinara, a nakon što Vlada donese rešenje, a pre uručenja, plaća se taksa od 544.120 dinara, shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama1 (Tar. br. 92.)

Za razliku od privrednih društva, poslovno ime preduzetnika ne može da sadrži reč “Srbija”, izvedenice ove reči, uključujući i sve oblike koje asociraju na tu reč, kao i međunarodno priznatu troslovnu oznaku Republike Srbije “SRB”, shodno članu 86. stav 7. Zakona o privrednim društvima.


1. “Sl. glasnik RS”, br. 43/03, …, 144/20, 62/21 – dr. propis.