Da li poslodavci imaju obavezu da aneksiraju ugovore o radu u delu koji se odnosi na uslove kojim je propisan stepen stručne spreme, odnosno nivo kvalifikacije? Da li je potrebno da se u aneks ugovora o radu doda i šifra i naziv zanimanja? S tim u vezi, da li postoji obaveza usklađivanja akta o organizaciji i sistematizaciji poslova sa novim šifarnicima?

Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, broj 95/18) uvodi obavezu da poslodavci u roku od godinu dana (zaključno sa 31. decembrom 2019. godine)1 izvrše ažuriranje podataka iz šifarnika koji su sastavni deo prijava na obavezno socijalno osiguranje.
Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija RS (“Sl. glasnik RS”, broj 27/18) umesto termina “stručna sprema” uvodi se termin “kvalifikacija”, a umesto “stepena stručne spreme” – “vrsta i nivo kvalifikacije”.

Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, broj 56/18), koja je u primeni od 1. januara 2019. godine, propisani su Šifarnik nivoa kvalifikacija i Šifarnik zanimanja koji se koriste za unošenje i šifriranje podataka za obeležja “vrsta i nivo kvalifikacije” i “zanimanje”. Time su stavljeni van snage Šifarnik stepena stručne spreme, kao i Šifarnik zanimanja i stručne spreme u delu koji se odnosi na zanimanja.

Prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17, 95/18 – autentično tumačenje), ugovor o radu i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova sadrže, između ostalog, vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog i druga posebna znanja i sposobnosti koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu.

Kako u 2019. godini nisu planirane izmene Zakona o radu, niti Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija u RS predviđa izmene Zakona o radu radi terminološkog usklađivanja, mišljenja smo da poslodavci nemaju obavezu da aneksiraju ugovore o radu iz člana 33. Zakona o radu, u delu koji se odnosi na vrstu i stepen stručne spreme, odnosno nivo obrazovanja, a na osnovu diplome, odnosno drugog dokaza relevantne ustanove obrazovanja, a koji je uslov za zasnivanje radnog odnosa za rad na određenim poslovima. Naime, zaposleni su stekli određenu vrstu i stepen stručne spreme, odnosno određeni nivo i vrstu obrazovanja (kvalifikacija) i poseduju diplome, uverenja ili druge javne isprave izdate u tu svrhu, čime dokazuju ispunjenost uslova za rad na određenim poslovima.

Ažuriranje je neophodno samo u delu koji se odnosi na prijavu na obavezno socijalno osiguranje, a što ne podrazumeva izmenu ugovora o radu. Naime, Zakon o radu ne sadrži obavezu unošenja zanimanja u ugovor o radu, niti je ovo obeležje obavezno u aktu o organizaciji i sistematizaciji poslova. Istovremeno, šifriranje zanimanja u rubrici 16. Obrasca M, za koji se koristi novi Šifarnik zanimanja, moguće je izvršiti na osnovu postojećeg naziva i opisa poslova i propisanih uslova za njihovo obavljanje na radnom mestu zaposlenog, dok je vrstu i nivo kvalifikacije u rubrici 17. moguće odrediti na osnovu zahtevanog stepena stručne spreme za rad na radnom mestu zaposlenog, pronalaženjem ekvivalencije za vrstu i nivo kvalifikacije u Šifarniku nivoa kvalifikacije.

Kada je u pitanju akt o organizaciji i sistematizaciji poslova iz člana 24. Zakona o radu, u delu koji se odnosi na uslove za rad u pogledu vrste i stepena stručne spreme, odnosno nivoa i vrste obrazovanja (kvalifikacija) smatramo da poslodavci nemaju obavezu izmene i dopune ovog akta. Takođe, bez obzira na sadržinu ovog pravilnika, poslodavci moraju da imaju jednak tretman svih lica prilikom njihovog zapošljavanja, nezavisno od toga da li su stekli odgovarajuću javnu ispravu po starom ili novom sistemu obrazovanja.


1. Zaključno sa 31.12.2020. godie, shodno izmenjenom članu 47. Zakona o CROSO (izmene koje su objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 91/19).