Da li poslodavac može zaposlenom ili fizičkom licu koje nije u radnom odnosu kod isplatioca, dati novčanu pomoć za lečenje u zemlji ili inostranstvu i koji je poreski tretman tih davanja? Koja je obavezna dokumentacija potrebna za priznavanje tih troškova? Da li se ovi troškovi priznaju u poreskom bilansu?

1) Novčana pomoć ZAPOSLENOM za lečenje u zemlji ili inostranstvu

Poslodavac može zaposlenom dati novčanu pomoć za lečenje u zemlji ili inostranstvu, kao i naknadu troškova prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica, ukoliko je to pravo utvrdio kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu ili ako poslodavac donese odluku kojom je utvrdio to pravo.

Na ova davanja se ne plaća porez na zaradu ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Naime, prema članu 18. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22 – u daljem tekstu: ZPDG), ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu novčane pomoći koja služi za lečenje zaposlenog u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, kao i dokumentovani troškovi prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica.

Takođe, na primanja zaposlenog po osnovu novčane pomoći koja služi za lečenje u zemlji ili inostranstvu, kao i po osnovu troškova prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica, na koje se ne plaća porez na zaradu, ne plaćaju se ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, shodno članu 13. stav 5. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22) kojim je propisano je da se u osnovicu doprinosa za zaposlene i za poslodavce ne uračunavaju primanja koja zaposleni ostvari od poslodavca, na koja se ne plaća porez na zarade saglasno zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Poslodavac, na osnovu navedenih odredbi zakona i svog opšteg akta u kome je definisano pravo na ovu novčanu pomoć, donosi odluku o isplati novčane pomoći zaposlenom za lečenje u zemlji ili inostranstvu.

Za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje neophodno je da stvarni troškovi lečenja zaposlenog budu dokumentovani računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, kao i da za lečenje i aktivnosti u vezi sa tim postoji pravno validna dokumentacija (npr. fakture zdravstvene ustanove, izveštaji lekara u zemlji i inostranstvu, medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje da je lečenje izvršeno u određenoj zdravstvenoj ustanovi, potvrda da ovakav vid lečenja nije moguće obaviti u Srbiji, dokaz kako su sredstva iskorišćena, potvrde o prenosu sredstava na račun zdravstvene ustanove u inostranstvu, kao i drugi dokazi na osnovu kojih se može utvrditi visina stvarnih troškova lečenja i uplaćenih sredstava).

Isplata novčane pomoći može da se izvrši na račun zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, na osnovu ispostavljene fakture koja glasi na poslodavca ili na račun zaposlenog ukoliko je on izvršio uplatu iz svojih sredstava.

Ako poslodavac zaposlenom refundira troškove lečenja, to može da učini na osnovu fiskalnog računa zdravstvene ustanove, na kome obavezno treba da stoji PIB poslodavca (član 5. stav 2. tačka 5) Zakona o fiskalizaciji – “Sl. glasnik RS”, br. 153/20, 96/21, 138/22).

Ukoliko se lečenje zaposlenog vrši u inostranstvu, uplata zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu se vrši na osnovu računa koji glasi na poslodavca, koji će uplatu izvršiti sa svog deviznog računa.

Rashodi koje pravno lice iskaže po osnovu naknade dokumentovanih troškova lečenja zaposlenog (u visini stvarnih troškova lečenja u zemlji ili inostranstvu), kao i dokumentovanih troškova prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica, PRIZNAJU SE kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, shodno članu 9. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

2) Novčana pomoć fizičkom licu koje nije zaposleno kod isplatioca za lečenje u zemlji ili inostranstvu

U slučaju kada za potrebe lečenja fizičkog lica, pravno lice kod koga to fizičko lice nije u radnom odnosu, obezbedi i uplati određena novčana sredstava za potrebe lečenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, koji su dokumentovani računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, tako ostvareno primanje fizičkog lica ima karakter primanja na koje se po članu 9. stav 1. tačka 28) ZPDG ne plaća porez na dohodak građana.

Naime, članom 9. stav 1. tačka 28) ZPDG propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu novčane pomoći fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca koja služi za lečenje u zemlji ili inostranstvu, u visini stvarnih troškova lečenja, dokumentovano računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, kao i dokumentovani troškovi prevoza i smeštaja za potrebe lečenja tog lica.

Imajući u vidu da navedeno primanje ne predstavlja prihod po osnovu radnog angažovanja fizičkog lica koje je primalac ove pomoći, ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Dakle, za ostvarivanje prava na poresko izuzimanje važe ista pravila kao kod davanja zaposlenima, što znači da je i za njih neophodno da stvarni troškovi lečenja budu dokumentovani računima zdravstvene ustanove koja je lečenje izvršila, kao i da za lečenje i aktivnosti u vezi sa tim postoji pravno validna dokumentacija /koja je navedena u tački 1)/.

Rashod koji je isplatilac iskazao u svojim poslovnim knjigama na ime davanja fizičkom licu (za potrebe njegovog lečenja u zemlji ili inostranstvu), koje nije u radnom odnosu kod isplatioca, NE PRIZNAJE SE (kao takav) u poreskom bilansu isplatioca, u skladu sa članom 7a tačka 8) Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – aut. tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21).

Saglasno članu 7a tačka 8) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na teret rashoda ne priznaju se troškovi koji nisu nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.