Da li ovlašćeno lice mora biti direktor?

Direktor, ili drugo odgovorno lice može da prenese ovlašćenje na lice za koje smatra da treba da bude ovlašćeno za SUF.1


1. Sistem za upravljanje fakturama