Da li otac deteta, koji je zaposlen, može da ostvari pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i na naknadu zarade za to vreme, u slučaju kada je majka deteta nezaposlena, a potrebno je da završi višemesečnu obuku van mesta stanovanja u cilju ispunjenja prethodnog uslova za zasnivanje radnog odnosa i iz tog razloga ne može da se neposredno brine o detetu?

Odredbama člana 94. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) i člana 12. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”. br. 113/17 i 50/18), kao i čl. 2. i 3. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, broj 58/18 – u daljem tekstu: Pravilnik), propisani su razlozi kada otac umesto majke koja je nezaposlena može da ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za to vreme.

Prema članu 3. Pravilnika, kada otac deteta umesto nezaposlene majke, podnese zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, dužan je da podnese i sledeće dokaze:

  1. uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete;
  2. izvod iz matične knjige umrlih za majku;
  3. potvrdu ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora;
  4. izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke koju čine tri lekara odgovarajuće specijalnosti koji je leče;
  5. rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;
  6. rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava.

Imajući u vidu da majka nije u radnom odnosu i samim tim ne ostvaruje pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za to vreme, a da se obuka nezaposlene majke van mesta stanovanja u cilju ispunjenja prethodnog uslova za zasnivanje radnog odnosa ne smatra opravdanim razlogom koji sprečava majku da neposredno brine o detetu, ni otac deteta ne može ostvariti ovo pravo.

Ovaj stav je zauzelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u mišljenju broj 132-04-00033/2019-13 od 18.07.2019. godine.

U ovom slučaju, zaposleni otac može da koristi neplaćeno odsustvo u skladu sa članom 100. Zakona o radu, ali tada nema pravo na naknadu zarade.