Da li otac deteta, koji je zaposlen, može da ostvari pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i na naknadu zarade za to vreme, u slučaju kada je majka deteta nezaposlena, a potrebno je da završi višemesečnu obuku van mesta stanovanja u cilju ispunjenja prethodnog uslova za zasnivanje radnog odnosa i iz tog razloga ne može da se neposredno brine o detetu?

Odredbama člana 94. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis) i člana 12. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”. br. 113/17 i 50/18), kao i čl. 2. i 3. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, broj 58/18 – u daljem tekstu: Pravilnik), propisani su razlozi kada otac umesto majke koja je nezaposlena ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.