Da li možemo zaposlenom vozaču kome je oduzeta dozvola za upravljanje motornim vozilom da damo otkaz?

Prema odredbi člana 176. tačka 2) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis – u daljem tekstu: Zakon), zaposlenom prestaje radni odnos ako mu je po odredbama zakona, odnosno pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa, zabranjeno obavljanje određenih poslova, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova – danom dostavljanja pravnosnažne odluke.

Osnov prestanka radnog odnosa je zabrana obavljanja određenih poslova. Uslov je da je zabrana utvrđena zakonom ili pravnosnažnom odlukom.

Prema tome, ako je zaposlenom zabranjeno obavljanje određenih poslova (zakonom, pravnosnažnom odlukom suda ili drugog organa), za vreme dok traje zabrana poslodavac može, ali nije dužan, da zaposlenog premesti na druge poslove ili da mu da otkaz.

Dakle, zaposleni može da se premesti na odgovarajuće poslove. Pod odgovarajućim poslom smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu (član 171. stav 2.). Međutim, ako nema poslova koji odgovaraju stručnoj spremi, zaposleni može biti premešten i na druge poslove koji nisu odgovarajući, ali je tada potrebna saglasnost zaposlenog.

Ukoliko nema mogućnosti da se premesti na druge poslove prestaje mu radni odnos.

Vreme trajanja zabrane obavljanja određenih poslova nije bitno za prestanak radnog odnosa. Radni odnos prestaje bez obzira na vreme izrečene zabrane. Na primer: ako je zaposlenom izrečena mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri meseca, a obavlja poslove vozača, poslodavac mu otkazuje ugovor o radu – danom kada dobije pravnosnažnu odluku o zabrani obavljanja poslova vozača, ako nije u mogućnosti da mu obezbedi drugi posao.

Dan prestanka radnog odnosa je dan kada je poslodavcu dostavljena pravnosnažna odluka o izrečenoj meri. Tog dana poslodavac treba da sagleda mogućnost premeštaja zaposlenog na druge poslove, a ako takvih poslova nema – da donese rešenje o otkazu ugovora o radu, kojim konstatuje razlog prestanka radnog odnosa.

Zabrana VRŠENJA određenih poslova uređena je:

Krivičnim zakonikom (“Sl. glasnik RS”, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16, 35/19): odredbama čl. 85. i 86. predviđena je mogućnost izricanja mere bezbednosti:

  1. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti. Za krivično delo sud može učiniocu izreći zabranu vršenja određenog poziva, određene delatnosti ili svih ili nekih dužnosti vezanih za raspolaganje, korišćenje, upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom, ako se opravdano može smatrati da bi njegovo vršenje takve delatnosti bilo opasno;
  2. zabrana upravljanja motornim vozilom. Za krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja može se izreći zabrana upravljanja motornim vozilom.

Zakonom o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/13, 13/16, 98/16 – US, 91/19 – dr. zakon, 91/19) predviđeno je izricanje zaštitne mere (čl. 57. i 58.) i to:

  1. zabrana odgovornom licu da vrši poslove koje je vršio u vreme izvršenja prekršaja ili rukovodeću dužnost u privrednom ili finansijskom poslovanju ili određenu vrstu poslova, ili sve ili neke dužnosti vezane za raspolaganje, korišćenje, upravljanje ili rukovanje poverenom imovinom
  2. zabrana upravljanja motornim vozilom.

Zakonom o privrednim prestupima (“Sl. list SFRJ”, br. 4/77, 36/77, 14/85, 10/86, 74/87, 57/89, 3/90, “Sl. list SRJ”, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96, 64/01, “Sl. glasnik RS”, br. 101/05) – član 28. tačka 4), propisana je zabrana odgovornom licu da vrši određene dužnosti.

Zabrana OBAVLJANJA određenih poslova uređena je:

  • Zakonom o državnim službenicima (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20) u članu 45. stav 1. predviđeno je da na poslovima državnog službenika ne može da radi lice kome je radni odnos prestao u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i ako je osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
  • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20) kojim se u članu 139. stav 1. tačka 3) propisuju uslovi za zasnivanje radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Jedan od uslova je da lice koje se prima u radni odnos nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica i rodoskvrnuće, primanje ili davanje mita, protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Ako u toku trajanja radnog odnosa nastupi neki od navedenih slučajeva (npr. zaposleni bude osuđen na kaznu zatvora) donosi se rešenje o prestanku radnog odnosa.