Da li mogu da se urade knjižna zaduženja i knjižna odobrenja zbirno za fakture koje nisu na portalu SEF i koje jesu na portalu?

Kroz SEF je moguće uraditi knjižna zaduženja za fakture koje nisu izdate kroz SEF isključivo kroz pojedinačno knjižno odobrenje.
Zbirna knjižna zaduženja odnosno zaduženja/odobrenja sa datumima od-do za određeni period moguće je izdati samo za fakture koje su izdate kroz SEF, jer SEF povezuje te fakture i prepoznaje ih.