Da li licence, dozvole, posebni ispiti, zdravstveni i drugi posebni uslovi utiču na određivanje šifre i naziva zanimanja?

Odnos radnog mesta i zanimanja je, u najvećem broju slučajeva, takav da se poslovi više radnih mesta sadrže u jednom zanimanju, tj. jedno zanimanje obuhvata poslove više radnih mesta. U manjem broju slučajeva poslovi radnog mesta se podudaraju sa poslovima zanimanja.

U aktu o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored osnovnih uslova koji se odnose na vrstu i nivo kvalifikacije potrebne za obavljanje poslova na radnom mestu, mogu biti utvrđeni i drugi posebni uslovi (stručni, zdravstveni, sanitarni, starosni, bezbednosni, pravni i sl.). Posebni uslovi za obavljanje određenih poslova utvrđeni su zakonom ili drugim propisom kako bi se obezbedila zaštita opšteg društvenog interesa, bilo sa aspekta bezbednosti i zaštite zdravlja ili stručne osposobljenosti izvršilaca za rad na određenim poslovima.

Radi ilustracije posebnih uslova za obavljanje poslova na radnom mestu ili u zanimanju navodimo sledeće primere:

  • za obavljanje određenih poslova uslov je da izvršilac poseduje licencu koju je izdala odgovarajuća strukovna organizacija,
  • za obavljanje određenih poslova potrebna je posebna dozvola (npr. dozvola za nošenje oružja, dozvola za upravljanje prevoznim sredstvima i radnim mašinama i sl.),
  • za obavljanje poslova na određenim radnim mestima ili u određenim zanimanjima uslovljeno je položenim posebnim ispitom (npr. pravosudni ispit; državni stručni ispit; ispit za rad u zapošljavanju, itd.),
  • za obavljanje određenih poslova koji podležu obaveznom zdravstvenom nadzoru propisan je periodični ili vanredni sanitarni pregled, kao poseban zdravstveni uslov,
  • za obavljanje određenih poslova, najčešće u građevinarstvu, kao poseban zdravstveni uslov propisana je sposobnost za rad na visini.

Osim navedenih primera, postoje i brojni drugi slučajevi da je obavljanje konkretnih poslova uslovljeno ispunjavanjem i dopunskih uslova. Suština je da se posebni uslovi odnose na obavljanje konkretnih poslova, dakle, poslova na radnom mestu. Međutim, ako se poslovi radnog mesta podudaraju sa poslovima zanimanja, tada posebni uslovi važe za sve koji se bave tim zanimanjem.

Na primer, poslovi na radnom mestu Advokata se podudaraju sa zanimanjem 2611.01 Advokat. Isto važi i za radno mesto Pravnog zastupnika u drugom stepenu i zanimanje 2611.02 Pravni zastupnik. U oba slučaja poseban uslov za obavljanje poslova (i na radnom mestu i u zanimanju) je položen pravosudni ispit i kao takav je obavezan za sva lica sa tim zanimanjima.

Drugi primer se odnosi na vozače teretnih vozila u drumskom saobraćaju:

  • kada lice u zanimanju 8332.09 Vozač cisterne vrši prevoz opasne robe mora da poseduje i sertifikat o stručnoj osposobljenosti za vozača vozila za transport opasne robe, tzv. ADR sertifikat, kao poseban uslov za obavljanje poslova u zanimanju;
  • kada Vozač cisterne ne prevozi opasan teret, nije mu potreban ADR sertifikat.

Dakle, posebni uslovi za obavljanje određenih poslova ne utiču na određivanje naziva i šifre zanimanja.