Da li je završen fakultet pre uvođenja “Bolonje” u rangu današnjeg “Master” i da li je u skladu sa tim nivo kvalifikacije 7.1?

U Šifarniku nivoa kvalifikacija, stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom master, odnosno diplomirani master, ekvivalentan je sedmom nivou, podnivou jedan (nivou 7.1), koji se označava sa 7.1 A. Ovaj nivo između ostalog obuhvata i master akademske studije obima od najmanje 60 ESPB, uz prethodno ostvarene osnovne akademske studije (OAS) obima 240 ESPB, kao i obima od najmanje 120 ESPB uz prethodno ostvarene OAS obima 180 ESPB. Prema Šifarniku nivoa kvalifikacija, odgovarajuća šifra je 70 (prim. “Cekos in”-a: sada 71). Prema starom Šifarniku stepena stručne spreme, koji više nije u primeni, to je bila šifra 71 za lica sa stečenim VII-1 stepenom stručne spreme.