Da li je u slučaju dogovorenog kraćeg roka za plaćanje između dužnika i poverioca potreban ugovor?

To je odnos dužnika i poverioca, nije neohodno, a nije ni zabranjeno.