Da li je potrebno zaposlenom dostaviti UPOZORENJE na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu u slučaju kada je, iz razloga navedenih u članu 179. stav 2. tačka 1) Zakona o radu, izrečena mera iz člana 179a tačka 3) istog zakona, koju je zaposleni prekršio?

Kada zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze iz člana 179. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis)), poslodavac ima dve mogućnosti: da zaposlenom otkaže ugovor o radu, ili da zaposlenom izrekne neku od mera iz člana 179a Zakona o radu. Ako poslodavac želi zaposlenom da otkaže ugovor o radu, prethodno ga pisanim putem mora UPOZORITI na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.