Da li je potrebno da poverilac na fakturi unese JBKJS dužnika?

Zakon ne predviđa bilo kakvu obavezu poverioca da menja sadržaj računa koji se ispostavlja dužniku tako da ne postoji obaveza navođenja JBKJS.