Da li je obavezno u Jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) uskladiti šifre i nazive radnih mesta za sve zaposlene koji su ranije prijavljeni, sa novim šifarnicima?

Radna mesta, koja poslodavac propisuje svojim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova, nisu sadržana kao takva u novim šifarnicima, već su Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, broj 56/18), propisana obeležja “zanimanje” i “vrsta i nivo kvalifikacije” za koja su utvrđeni novi šifarnici.

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, broj 95/18) članom 47. predviđeno je da su “Podnosioci jedinstvene prijave dužni da u roku od godinu dana1 od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona.”

Ovo praktično znači da je neophodno ažurirati podatke u prijavama ranije prijavljenih lica u rubrikama 16. Zanimanje prema radnom mestu i 17. Stepen stručne spreme prema radnom mestu, zbog promenjenih šifarnika koji se koriste za unos i šifriranje ovih podataka. Ovu aktivnost treba sprovesti zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.2

Za unošenje podataka u rubriku 16. koristi se novi Šifarnik zanimanja umesto prethodno korišćenog Šifarnika zanimanja i stručne spreme. Za rubriku 17. koristi se Šifarnik nivoa kvalifikacija (prim. “Cekos in”-a: sada Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija) umesto Šifarnika stepena stručne spreme koji je stavljen van snage.

Kako se za podatak o kvalifikaciji lica koji se unosi u rubriku 10. Zanimanje stečeno školovanjem, i dalje koristi isti Šifarnik zanimanja i stručne spreme, po Odluci iz 1998. godine, i to u delu koji se odnosi na stručne spreme, ovaj podatak nije neophodno ažurirati.

Članom 44. Zakona o CROSO propisane su novčane kazne kojima će se kazniti za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave ako ne izvrši ažuriranje podataka u roku iz člana 47. ovog zakona.


1. : Shodno izmenjenom članu 47. Zakona o CROSO (izmene koje su objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 91/19) rok je dve godine.
2. Zaključno sa 31.12.2020. godine, shodno izmenjenom članu 47. Zakona o CROSO (izmene koje su objavljene u “Sl. glasniku RS”, br. 91/19).