Da li je obaveza javnih preduzeća/korisnika budžetskih sredstava da traže izdavanje e-fakture kada od pravnog lica/maloprodaje/preduzetnika dobiju fiskalni račun sa PIB-om preduzeća? I da li je ovakav fiskalni račun moguće knjižiti ili ne?

Pravilnik o PDV-u (“Sl. glasnik RS” br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22) u članu 198a1 daje mogućnost (nije obaveza) da se uz zahtev izda e-faktura i “stornira” kroz “refundacija”.

Fiskalni račun sa PIB-om je dovoljan dokument za knjiženje.


1 Član 198a Pravilnika o PDV-u glasi:

“(1) Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.

(2) Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

1) broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;

2) izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

(3) Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.”