Da li je lokalni poreski organ u pravu, s obzirom da je privredno društvo zadužio za II kvartal iznosom za IV kvartal prethodne godine iako je privredno društvo uredno predalo PPI-1?

Preduzeće je kao obveznik koji vodi poslovne knjige, na osnovu člana 33. utvrdilo porez samooporezivanjem (član 33. – Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem), tj. obračunalo i predalo poresku prijavu na obrascu PPI-1, zajedno za Prilogom-1 i odgovarajućim brojem Podpriloga i to 30.03.2021. godine. Poreska prijava još uvek ima status “predata”.

Porez za prvi kvartal je plaćen 8.02.2021. u visini utvrđenog poreza za IV kvartal 2020. godine (u skladu sa članom 39v stav 2).

Porez za II kvartal je plaćen 10.05.2021. u visini utvrđenog poreza za II kvartal, a po podnetoj poreskoj prijavi PPI-1 za 2021. (član 39v stav 2 – Do utvrđivanja poreza za poresku godinu, obveznik iz stava 1. ovog člana porez na imovinu plaća akontaciono, u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine). Dakle, po našem mišljenju mi smo porez “utvrdili” 30.03.2021. kada smo predali PPI-1.

Sada vidimo da smo za II kvartal zaduženi u visini poreza za IV kvartal 2020. godine. Kako je obračunati porez za 2021. manji od poreza za 2020. to nam stoji dug u visini razlike između utvrđenog iznosa za IV kvartal 2020. i iznosa za II kvartal 2021.

Naše pitanje je da li je lokalni poreski organ u pravu kada nas je za II kvartal zadužio iznosom za IV kvartal prethodne godine iako smo uredno predali PPI-1.

Do sada nismo dobili nikakvo Rešenje da je prijava za 2021. odbijena a ponavljamo ona i dalje ima status “predate”.

Porez smo utvrdili na isti način kao i 2019. odnosno 2020. kada su ove prijave bile prihvaćene. I sve do prihvatanja poreske prijave na karticama je evidentirana pretplata za izvršene uplate.

Takođe, za 2019. godinu nam je prijava prihvaćena tek avgusta 2020. godine.

ODGOVOR:

Prema članu 16. Pravilnika o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 93/19, 151/20), poreska prijava se smatra podnetom kad nadležni organ jedinice lokalne samouprave na portalu JIS LPA, potvrdi formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave.

U slučaju kad je obveznik utvrdio porez samooporezivanjem i poresku prijavu u kojoj je utvrdio porez za 2021. godinu podneo u propisanom roku (tj. do 31. marta 2021. godine) ali je prijava još uvek u statusu “predata” iz razloga što nadležni organ jedinice lokalne samouprave na portalu JIS LPA još uvek nije potvrdio formalnu ispravnost i matematičku tačnost iskazanih podataka i dodelio i o tome vam dostavio obaveštenje, prijava se još uvek ne smatra podnetom.

U slučaju kada ste, kako navodite, porez za prvo tromesečje platili 8.02.2021. u visini utvrđenog poreza za IV kvartal 2020. godine, nakon čega je utvrđeni porez za prvo tromesečje manji od iznosa plaćenog poreza za to tromesečje, vi imate “pretplatu” poreza za to tromesečje, dok za ostala tromesečja treba da platite iznos utvrđenog poreza koji možete umanjiti za iznos pretplate.

S obzirom na to da vaša prijava još uvek u statusu “predata” potrebno je da kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave urgirate da prijavu “obradi” i o tome vam dostavi obaveštenje, kako bi se “brisao” dug koji je evidentiran na vašem računu a koji ne treba da postoji (ako ste porez pravilno utvrdili pa je iznos utvrđenog poreza za 2021. manji od iznosa poreza za 2020.).