Da li je definisana uloga prilikom registracije dužnik/poverilac?

Ne. Registruje se pravno lice/organ bez naznake da li je u ulozi dužnika ili poverioca.