Da li fizičko lice – volonter ima obavezu plaćanja poreza na dohodak građana po osnovu primljene naknade troškova ishrane i putovanja?

Volonterom možemo smatrati fizičko lice koje u skladu sa Zakonom o volontiranju (“Sl. glasnik RS”, br. 36/10; u daljem tekstu: Zakon) dobrovoljno pruža uslugu ili obavlja aktivnost od opšteg interesa ili za dobro drugog lica, bez prava na novčanu naknadu ili bilo koju drugu vrstu imovinske koristi.

Naknada troškova volontiranja (putovanje, smeštaj, ishrana, sredstva za rad…) ne smatra se novčanom ili imovinskom koristi, i na nju volonter ima pravo shodno članu 10. stav 2. tačka 2) Zakona, a visina iznosa i način isplate navedene naknade propisuje se ugovorom o volontiranju (u konkretnom slučaju u fiksnom iznosu po danu, propisanom pravilnikom organizatora volontiranja).

Iznos naknade troškova volontiranja ne može biti veći od 30% od neto iznosa minimalne mesečne zarade za puno radno vreme u Republici Srbiji (član 10. stav 2. tačka 6) Zakona).

Primanja volontera, po osnovu naknade troškova volontiranja, a koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom nisu oporeziva porezom na dohodak građana prema odredbi člana 9. stav 1. tačka 27) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 – u daljem tekstu: ZPDG), dok u slučaju neispunjavanja uslova iz Zakona, navedena naknada će imati tretman drugih prihoda i obračunavaće se porez po stopi od 20% (čl. 85. i 86. ZPDG).

Napominjemo da, iz ugla organizatora volontiranja, prema mišljenju Ministarstva finansija broj: 011-00-70/2022-04 od 9.03.2022. godine, postoji obaveza plaćanja poreza:

“Organizator volontiranja je, za volontera, obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti – po stopi od 4% i doprinosa za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti – po stopi od 2%, koji se plaćaju na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, saglasno članu 11. tačka 4), čl. 35. i 47. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje”.

Saglasno navedenom, u konkretnom slučaju, primanja volontera po osnovu pripadajuće naknade troškova volontiranja u iznosu određenom ugovorom o volontiranju i pravilnikom organizatora volontiranja (uz ispunjenje uslova iz Zakona) ne podležu oporezivanju porezom na dohodak građana.