Da li firma treba da izda knjižno odobrenje i tako izvrši ispravku pogrešno izdatog računa ili da stornira pogrešno izdati račun i izda novi račun? Da li, ako treba da se izda novi račun, datum izdavanja računa treba da bude u maju ili u januaru i treba li menjati poresku prijavu za januar ili ne?

PITANJE:

Firma “A” zaključila je ugovor o adaptaciji objekta sa firmom “B” i drugi ugovor sa izvođačem radova (“C”) koji će izvoditi radove u vrednosti koja može biti veća ili manja od procenjene vrednosti radova koji su ugovoreni sa firmom “B”.

U januaru 2018. godine firma “A” greškom fakturiše firmi “B” radove po UGOVORENOJ VREDNOSTI (procenjenoj vrednosti radova), a ne po stvarnoj vrednosti radova.

U maju 2018. godine firma “B” ulaže prigovor na ispostavljenu fakturu iz januara 2018. godine, nakon čega firma “A” uviđa svoju grešku i treba da je ispravi.

Da li firma “A” treba da izda knjižno odobrenje i tako izvrši ispravku pogrešno izdatog računa ili da stornira pogrešno izdati račun i izda novi račun? Da li, ako treba da se izda novi račun, datum izdavanja računa treba da bude u maju ili u januaru i treba li menjati poresku prijavu za januar ili ne?

ODGOVOR:

Ukoliko je ugovorom zaključenim sa firmom “B” predviđeno da će firma “B”, u slučaju da je stvarna naknada veća ili manja od procenjene naknade, plaćati stvarnu naknadu, firma “A” dužna je da fakturu sa procenjenom naknadom stornira i izda novu fakturu u skladu sa ugovorom.

U novoj fakturi unosi se kao datum izdavanja datum kada je izdata, a kao datum prometa usluge adaptacije navodi se datum prometa iz ranije – pogrešne fakture.

Pored toga, firma “A” dužna je da podnese izmenjenu poresku prijavu za poreski period u kome je pogrešna faktura izdata.