Da li autoškola za obuku vozača, sa šifrom delatnosti 8553 – Delatnosti škola za vozače po novom Zakonu o fiskalizaciji mora da ima fiskalnu kasu?

Izdavanje fiskalnih računa će biti obaveza svih obveznika fiskalizacije koji vrše promet na malo, izuzev obveznika koji obavljaju delatnosti navedene Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja (“Sl. gl. RS”, br. 32/21 i 117/21).

U skladu sa Uredbom, grupa delatnosti sa šifrom 85 – Obrazovanje, oslobođena je evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje.

Imajući u vidu da u okviru grane 85.5 – Ostalo obrazovanje, koja nije oslobođena evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja, spada i šifra delatnosti 85.53 – Delatnost škola za vozače, u obavezi ste da svaki pojedinačno ostvareni promet na malo evidentirate u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (“Sl. gl. RS”, br. 153/20, 96/21).