Da li advokati/sudski veštaci registruju troškovnike koje podnose sudu?

Ne, jer to nisu komercijalne transakcije.