1. Da li se rezidentom, u smislu člana 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica smatra nedobitna organizacija – sportski klub koji je, upisan u registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta kod nadležnog organa? 2. Da li je, u smislu člana 2. stav 1. ZPDPL, izdavanje potvrde o rezidentnosti uslovljeno efektivnom obavezom i plaćanjem poreza na dobit pravnih lica ili, svaka nedobitna organizacija ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom i poreskim obveznikom jer “podleže oporezivanju” u skladu sa odredbama ZPDPL? 3. Da li postoje druga ograničenja ili uslovi za nedobitne organizacija (sportski klub) u vezi sa pravom na pribavljanje potvrde o rezidentnosti, osim uslova koji važe za sva pravna lica?

1. Utvrđivanje statusa rezidenta Republike Srbije, za potrebe primene domaćeg poreskog zakonodavstva Republike Srbije (dakle, kada se status rezidenta Republike Srbije ne utvrđuje za potrebe primene Ugovora) u praksi se ne vrši na način da se poreskom obvezniku izdaje posebna potvrda o rezidentnosti (kao što je to slučaj, kada se status rezidenta Republike Srbije utvrđuje za potrebe primene Ugovora – izdavanjem Obrasca POR-1, o čijoj sadržini, ovom prilikom, nećemo govoriti) već se rezidentnost Republike Srbije ceni prostim utvrđivanjem ispunjenosti činjenica navedenih u čl. 2. i 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – dr. propis, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21; u daljem tekstu: ZPDPL), na osnovu kojih, dalje, nadležni organi Poreske uprave postupaju u skladu sa Zakonom.

S tim u vezi, nedobitna organizacija (u konkretnom slučaju, sportski klub koji je upisan u registru udruženja, društava i saveza u oblasti sporta kod nadležnog organa) je, u smislu člana 2. ZPDPL, poreski rezident Republike Srbije (u kojoj se nalazi njeno mesto stvarne uprave i kontrole) SAMO ukoliko je (u konkretnom slučaju) kao i uz prezentovanje odgovarajućih dokaza, ostvarila prihod prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu – naše razumevanje je, da je to, upravo, slučaj iz vaših pitanja (da je, u konkretnom slučaju, sportski klub ostvario neki prihod na tržištu/u državi sa kojom je u primeni UIDO1 ili od rezidenta države sa kojom je u primeni UIDO) iz kog razloga mu je i potrebna potvrda o rezidentnosti, kako bi u državi sa kojom je u primeni UIDO/državi izvora (kao rezident Republike Srbije) u odnosu na odnosni prihod, ostvario odgovarajuće pravo iz UIDO – posledično, navedenom poreskom obvezniku treba izdati potvrdu o rezidentnosti.

Utvrđivanje i/ili proveru navedenog (uslova za utvrđivanje statusa rezidenta Republike Srbije, kao i uslova za izdavanje potvrde o rezidentnosti) vrši Poreska uprava.

2. Utvrđivanje statusa rezidenta Republike Srbije, kao i (s tim u vezi) izdavanje potvrde o rezidentnosti, nije uslovljeno efektivnim plaćanjem poreza u Republici Srbiji.

3. U skladu sa Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 80/10 i 44/18 – dr. zakon), ne postoje posebni (u odnosu na sva druga pravna lica) uslovi ili ograničenja za izdavanje potvrde o rezidentnosti za nedobitne organizacije (sportski klub, u konkretnom slučaju).

Pitanje i odgovor na isto priredio mr Dejan Dabetić.


1. UIDO – Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja