PDV broj 9/12 od 17.09.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

 

SADRŽAJ:

PREDLOŽEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Predlog izmena i dopuna odredaba zakona koje se odnose na predmet oporezivanja sa PDV-om
 • Predlog izmena i dopuna odredaba zakona koje se odnose na obveznika PDV-a i poreskog dužnika
 • Predlog izmena i dopuna odredaba zakona koje uređuju mesto prometa usluga
 • Predlog izmena i dopuna koje uređuju vreme prometa dobara i usluga
 • Predlog izmena i dopuna koje se odnose na nastanak poreske obaveze
 • Predlog izmena i dopuna odredaba zakona koje uređuju osnovicu PDV-a
 • Predlog izmena i dopuna odredaba zakona koje uređuju stope PDV-a
 • Predlog izmena i dopuna koje uređuju poreska oslobođenja za PDV
 • Predlog izmena i dopuna odredaba zakona koje se odnose na prethodni porez
 • Predloženo je povećanje praga oporezivanja za male poreske obveznike
 • Predložene su izmene PDV nadoknade poljoprivrednicima
 • Predložene su izmene odredaba koje se odnose na promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta
 • Predloženo je uvođenje posebnog režima oporezivanja – prema naplaćenom potraživanju
 • Izmene i dopune odredbi zakona koje se odnose na obaveze koje su obveznici dužni da izvršavaju
 • Izmene i dopune odredbi zakona koje se odnose na obavezu evidentiranja i brisanja iz evidencije za PDV
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju obavezu izdavanja računa ili drugog dokumenta o izvršenom prometu dobara i usluga
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje se odnose na poreski period, podnošenje poreske prijave i obračun i plaćanje PDV-a
 • Izmene i dopune odredaba zakona koje uređuju refakciju i refundaciju PDV-a
 • Stupanje na snagu i primena zakona

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Predložene su izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Predložen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama
 • Izmene i dopune Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Prilog: Prečišćen tekst Uredbe … (“Sl. gl. RS”, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara  i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2012. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa