PDV broj 7/2014 od 7.07.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje prometa dobara i pružanja usluga bez naknade
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Kao prilog ovom broju časopisa “PDV” pretplatnicima je dostavljen prečišćen tekst Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 123/12, 115/13 i 66/14).

 

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARAI PRUŽANJA USLUGA BEZ NAKNADE

 • Koji se promet dobara bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju?
 • Koji se promet usluga bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju?

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji brisane su odredbe Zakona o PDV-u, kojima se uređuju kaznene odredbe
 • Izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o PDV-u

  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

   • Novi Obrazac PP PDV
   • Način podnošenja poreske prijave
   • Način iskazivanja i popunjavanja rubrika obrasca poreske prijave
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30.07.2014.
 • Podnošenje zahteva za refundaciju plaćenog PDV-a pri kupovini hrane i opreme za bebe

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. juna 2014. godine – rok za podnošenje je 20. juli 2014. godine

  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
  • Način sastavljanja obračuna
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji brisane su odredbe Zakona o akcizama, kojima se uređuju kaznene odredbe
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti
 • Obaveštenje o primeni novog dinarskog iznosa akcize na cigarete od 1. jula 2014. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2014. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2014. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa