PDV broj 6/2021 od 8.06.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: Knjigu “Zakon o akcizama – prečišćen tekst“, u štampanoj formi, šaljemo svim pretplatnicima, uz ovaj broj časopisa “PDV”.

 

U elektronskoj formi knjiga je, za pretplatnike na časopis “PDV”, dostupna na www.strucnaliteratura.rs.

SADRŽAJ:

 

NOVA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA OD 1. JULA 2021. GODINE  (u skladu sa novim Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost)

  • Uvodne odredbe

 

  • Normativna uređenost poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. jula 2021. godine

 

  •  Određivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. jula 2021. godine
    • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, a ne izvršilac prometa dobara i usluga?

    

    • Šta se ne smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u?

    

    • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kao uslova za sticanje svojstva poreskog dužnika

      • Kako se utvrđuje uslov vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?

      

    

 

  • Obaveze i prava poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

    • Obaveze i prava poreskog dužnika – obveznika PDV-a primaoca dobara i usluga u oblasti građevinarstva

      • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave i Pregleda obračuna PDV-a

      

      • Prava koja ima poreski dužnik – primalac dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

      

    

    • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a

      • izvršilac radova iz oblasti građevinarstva

      

      • Obaveza izdavanja računa o izvršenom prometu iz oblasti građevinarstva

      

      • Pravo na odbitak prethodnog poreza

      

    

 

  • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

 

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 

  • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama

    • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2021. godine

    

    • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 30.06.2020. godine

    

 

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 

  • Usvojen je Zakon o izmeni Zakona o akcizama

    • Izmena naimenovanja alkoholnih pića na koja se plaća akciza

    

    • Izmena osnovice i iznosa akcize na alkoholnih pića

    

    • Šta se smatra alkoholnim pićima na koja se od 5. juna 2021. godine plaća akciza?

    

    • Obaveze koje treba izvršiti zbog izmene osnovice i iznosa akcize na alkoholna pića

    

    • Prelazne i završne odredbe Izmene zakona

    

 

  • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. maja 2021.

    

 

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 

  • Propisi u vezi sa Zakonom o fiskalizaciji čija primena počinje 1.07.2021. godine

 

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 

  • Predmet oporezivanja

 

  • Prethodni porez

 

PRILOG 1: Pregled iznosa i stopa akciza