PDV broj 6/2019 od 7.06.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje prometa dobara i usluga bez naknade sa posebnim osvrtom na iskazivanje rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) kao posebnog vida prometa dobara bez naknade /nastavak teme iz broja 5/2019 časopisa “PDV”/
 • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 1.07.2019. godine
 • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 1.07.2019. godine

SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE SA POSEBNIM OSVRTOM NA ISKAZIVANJE RASHODA (KALO, RASTUR KVAR I LOM) KAO POSEBNOG VIDA PROMETA DOBARA BEZ NAKNADE
/nastavak teme iz broja 5/2019 časopisa “PDV”/

 • Poreski aspekt iskazivanja rashoda (kalo, rastur, kvar i lom)

  • Koji je rashod (kalo, rastur, kvar i lom) predmet oporezivanja sa PDV-om?

   • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
  • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća PDV, odnosno na koji se plaća PDV

   • Utvrđivanje količina rashoda dobara
   • Razgraničenje utvrđenih količina rashoda dobara na količine na koje se ne plaća PDV i na količine na koje se plaća PDV
   • Postupak obračuna PDV-a na utvrđeni rashod
   • Način iskazivanja obračunatog PDV-a na rashod dobara u Pregledu obračuna PDV i poreskoj prijavi
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog dejstva više sile
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme

  • Obaveza ispravke odbitka prethodnog poreza u slučaju rashodovanja opreme za vršenje delatnosti
  • Poreski tretman rashoda alata i sitnog inventara

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama

  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – roka za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 1.07.2019. godine
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 1.07.2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. maja 2019. – rok za podnošenje obračuna je 17.06.2019. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2019. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

  • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskim proizvodima, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana (obrasci 1 do 7)
 • Usklađeni dinarski iznosi za spise i radnje u oblasti proizvodnje, obrade i prometa duvana koji se primenjuju od 1.06.2019. godine

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JUNU I JULU 2019. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u junu i julu 2019. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA U VEZI SA PRIMENOM PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI