PDV broj 6/2018 od 27.06.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Podnošenje poreske prijave PDV od 1.07.2018. godine, formiranje evidencije o PDV-u i sačinjavanje Pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period 
  /u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – “Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 119/17 i 48/18, čija primena počinje 1.07.2018. godine/

 • Izmene i dopune pravilnika koji uređuju bližu primenu Zakona o PDV-u

 • Dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave


Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu:

 “Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u (prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika, jun 2018.)


SADRŽAJ:

Podnošenje poreske prijave PDV od 1.07.2018. godine, formiranje evidencije o PDV-u i sačinjavanje PREGLEDA OBRAČUNA PDV-a za svaki poreski period
/u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – “Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 119/17 i 48/18, čija primena počinje 1.07.2018./

 • Sadržina i način vođenja evidencije o PDV-u

  • Sadržina opšte evidencije

   • Sadržina opšte evidencije koja služi za utvrđivanje dugovanog PDV-a obveznika PDV-a
   • Sadržina opšte evidencije koja služi za utvrđivanje prethodnog poreza
   • Sadržina evidencije o prometu dobara i usluga izvršenom van Republike Srbije i drugom prometu koji ne podleže PDV-u iz člana 4. stav 1. tačka 9) Pravilnika o poreskoj evidenciji
  • Sadržina posebne evidencije

   • Sadržina posebne evidencije za promete koje je obveznik izvršio odnosno koje su mu izvršeni
   • Sadržina posebne evidencije o momentu prve upotrebe opreme i objekata za vršenje delatnosti, odnosno završetku ulaganja u objekte za vršenje delatnosti, i ispravci odbitka prethodnog poreza
   • Sadržina posebne evidencije o naknadnom sticanju prava na odbitak prethodnog poreza
   • Sadržina posebne evidencije o primeni sistema naplate
   • Sadržina posebne evidencije o prometu investicionog zlata
 • Rezime

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika koji uređuju bližu primenu Zakona o PDV-u

  • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV i novi Obrazac POPDV
  • Izmena Pravilnika o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljivanju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku (obrazacREF 1) i humanitarnim organizacijama (obrazac REF 2)
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva (obrazac RFNB) je od 1. do 16. jula 2018. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika

  • Korišćenje mogućnosti iz člana 3. Uredbe o pretežnim izvoznicima za sticanje svojstva pretežnog izvoznika
  • Šta se smatra izvozom dobara kao kriterijumom za utvrđivanje svojstva pretežnog izvoznika?

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

  • Uslovi za oslobođenje od plaćanja akcize pri uvozu derivata nafte
  • Uslovi za oslobođenje od plaćanja akcize pri prometu derivata nafte u zemlji
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2018. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu – polugodišnji izveštaji

PODSETNIK

 • Od 1.07.2018. počinje primena pojedinih odredbi članova Zakona o PDV-u

PRILOZI

 • Prilog br. 1: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini
 • Prilog br. 2: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog br. 3: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza