PDV broj 5/2017 od 8.05.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način ostvarivanja poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge u vezi sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara nakon novog načina određivanja mesta prometa usluga
 • Dopuna Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhe određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Postupanje kod primljenih avansa pre 1. aprila 2017. godine za promet usluga koji je izvršen posle 1. aprila 2017. godine, a kod kojih je došlo do promena u određivanju mesta prometa dobara i usluga 

SADRŽAJ:

NAČIN OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA PREVOZNE I OSTALE USLUGE U VEZI  SA UVOZOM, IZVOZOM, TRANZITOM I PRIVREMENIM UVOZOM DOBARA NAKON NOVOG NAČINA ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge u vezi sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u od 1. aprila 2017. godine
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge povezane sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV-u od 1. aprila 2017. godine
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge povezane sa tranzitom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV-u od 1. aprila 2017. godine
 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge povezane sa privremenim uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o PDV-u od 1. aprila 2017. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Dopuna Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhe određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Postupanje kod primljenih avansa pre 1. aprila 2017. godine za promet usluga koji je izvršen posle 1. aprila 2017. godine, a kod kojih je došlo do promena u određivanju mesta prometa dobara i usluga
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period april 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 15.05.2017. godine
 • Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, koja se koriste za grejanje poslovnog odnosno stambenog prostora

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2017. godini
 • Određivanje mesta prometa usluga od 1.04.2017. godine
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika