PDV broj 3/08 od 07.03.2008.

PRIMENA PROPISA O PDV-U

 • Poreski tretman prefakturisavanja zajedničkih troškova korišćenja poslovne zgrade
 • Poreski tretman prometa dobara preko slobodnih carinskih prodavnica otvorenih na aerodromima za međunarodni vazdušni saobraćaj

  • Uslovi za otvaranje SCP i postupak davanja odobrenja
  • Smeštaj robe u SCP
  • Prodaja robe iz SPC
  • Povraćaj neprodate robe
  • Vođenje evidencije
  • Poreski tretman prometa dobara u SC

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi usklađeni dinarski iznosi akciza

  • Novi – usklađeni dinarski iznosi akciza
  • Usklađeni dinarski iznosi akcize na cigarete iz člana 40a stav 2. Zakona o akcizama koji se primenjuju od 2009. godine
 • Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta
 • Novi pravilnici za primenu Zakona o akcizama

  • Izmena Pravilnika o refakciji
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji
PRIMENA ZAKONA O DUVANU
 • Novi – usklađeni iznosi naknada za upis u registre
 • Novi – usklađeni iznosi naknada za Budžetski fond
SLUŽBENA MIŠLJENJA
 • Primena propisa o PDV
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa