PDV broj 2/2021 od 9.02.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Nova pravila za utvrđivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. januara 2021. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu:

“Zakon o porezu na dodatu vrednost sa podzakonskim aktima – prečišćeni tekstovi”.

U elektronskoj formi navedena knjiga je dostupna na www.strucnaliteratura.rs.


 

SADRŽAJ:

NOVA PRAVILA ZA UTVRĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA U PROMETU DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA OD 1. JANUARA 2021. GODINE

 • Normativna uređenost poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Određivanje poreskog dužnika u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva od 1. januara 2021. godine

  • Šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u, za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga, a ne izvršilac prometa dobara i usluga?
  • Utvrđivanje vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva kao uslova za sticanje svojstva poreskog dužnika

   • Kako se utvrđuje uslov vrednosti prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva?
 • Obaveze i prava poreskog dužnika – u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

  • Obaveze i prava poreskog dužnika – obveznika PDV-a primaoca dobara i usluga u oblasti građevinarstva

   • Obračunavanje i plaćanje PDV-a i podnošenje poreske prijave i Pregleda obračuna PDV
   • Prava koje ima poreski dužnik – primalac dobara i usluga u prometu dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
  • Obaveze i prava koje ima obveznik PDV-a – izvršilac radova iz oblasti građevinarstva

   • Obaveza izdavanja računa o izvršenom prometu iz oblasti građevinarstva
   • Pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Stavovi Ministarstva finansija izraženi u službenim mišljenjima po pitanju šta se smatra prometom dobara i usluga iz oblasti građevinarstva

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku četvrtog kvartala 2020. godine
 • Refakcija, refundacija i povraćaj PDV-a – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

  • Refakcija i refundacija PDV-a

  • Povraćaj PDV-a stranom državljaninu – tabelarni prikaz uslova, obrazaca i rokova za podnošenje zahteva za povraćaj (Obrazac ZPPPDV) i za donošenje rešenja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. januara 2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 17.02.2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize