PDV broj 10/11 od 06.10.2011.

PLAĆANJE PDV-a U PROMETU

DOBARA I USLUGA SA AP KOSOVO I METOHIJA

I. Oporezivanje prometa dobara i usluga sa APKM porezom na dodatu vrednost

A. Promet dobara i usluga sa teritorije Republike van APKM na teritoriju APKM

 • Promet dobara

  • Promet domaćih dobara
  • Promet dobara stranog porekla nad kojima nije sproveden carinski postupak
 • Promet usluga

  • Promet telekomunikacionih usluga

B. Promet dobara i usluga sa teritorije APKM na teritoriju Republike van APKM

 • Promet dobara

  • Promet robe domaćeg porekla
  • Promet dobara stranog porekla nad kojima nije sproveden carinski postupak
  • Promet motornih vozila
  • Uplatni račun
 • Promet usluga

C. Oblik, sadržina i način popunjavanja obrazaca u prometu dobara sa APKM

 • Evidencioni list (Obrazac EL)
 • Obračunski list za PDV (Obrazac OLPDV)

  • Kodeks šifara za popunjavanje obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista

II. Obračunavanje i plaćanje akcize

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 •  Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2011. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine