PDV broj 10/08 od 23.10.2008.

Primena propisa o PDV-u

 • Poreske stope – primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima

  • Hleb i drugi pekarski proizvodi
  • Mleko i mlečni proizvodi
  • Šećer
  • Brašno
  • Jestivo ulje, jestive masnoće životinjskog i biljnog porekla
  • Med
  • Voda
  • Sveže, rashlađeno i smrznuto voće i povrće
  • Sveže, rashlađeno i smrznuto meso i riba
  • Jaja
  • Žitarice, suncokret, soja, šećerna repa i uljana repica
  • Lekovi
  • Ortotička i protetička sredstva i medicinska sredstva – proizvodi koji se hirurški ugrađuju u organizam
  • Materijal za dijalizu
  • Udžbenici i nastavna sredstva
  • Monografske i serijske publikacije
  • Đubriva, sredstva za zaštitu bilja, seme za reprodukciju, sadni materijal, kompost sa micelijumom, kompletna krmna smeša za ishranu stoke
  • Živa stoka
  • Ogrevno drvo
  • Personalni računar i komponente od kojih se sastoji personalni računar
  • Dnevne novine
  • Komunalne usluge
  • Usluge smeštaja

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2008. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Izmenjeni su uslovi za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na motorni benzin i dizel-gorivo koje je prodato i otpremljeno na teritoriju APKM

Primena Zakona o duvanu

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 8. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa