PDV broj 1/2016 od 13.01.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama sa poslednjim izmenama ovog zakona
 • Oporezivanje usluga smeštaja
 • Dostavljanje obaveštenja o licima koja su izvršila isporuku sekundarnih sirovina i promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda u 2015. godini

 

SADRŽAJ:

USKLAĐIVANJE PODZAKONSKIH AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O AKCIZAMA SA POSLEDNJIM IZMENAMA OVOG ZAKONA

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Oporezivanje usluga smeštaja
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe – rok za podnošenje zahteva je od 1. do 15. februara 2016. godine
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 30. januar 2016. godine
 • Dostavljanje obaveštenja o licima koja su izvršila isporuku sekundarnih sirovina i promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda u 2015. godini

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine – rok za podnošenje je 20. januar 2016. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2015. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. januar 2016. godine
 • Način sprovođenja popisa akciznih proizvoda za potrebe sastavljanja konačnog obračuna akcize za 2015. godinu
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 • Poreski dužnik u oblasti građevinarstva

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

* * *

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2015. GODINI PO TEMAMA