Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme (prečišćen tekst)

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada je donela Odluku o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme, čiji prečišćen tekst dajemo u nastavku:

 

“Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 90 dana za sledeću robu:

1) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 57/20)

2) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

3) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

4) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

5) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

6) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

7) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

8) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

9) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

10) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

11) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

12) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

13) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

14) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

15) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

16) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

17) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

18) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

19) Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;

20) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

21) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

22) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

23) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 75/20)

24) Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;

25) Odelo hirurško od papira;

26) Odelo zaštitno, gumeno;

27) Odelo hirurško tekstilno;

28) Naočare, zaštitne.

2. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdevanja osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje marži iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 90 dana za sledeću robu:

1) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

2) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20)

3) Maske, plastične sa tekstilnim filterom;

4) Maske papirne;

5) Rukavice, gumene, hirurške i ostale;

6) Varikina i ostali dezinfektanti;

7) Asepsol;

8) Alkohol;

9) brisana (“Sl. glasnik RS”, br. 67/20) .

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 30/20).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”


 U Ekspert“-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazacamožete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.