Obrazac PB 1, IPD, IPD 1, KPB, OK, PK, PK 1, OPKB, SU, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1 i Aneks 2 Obrasca PB 1

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 25. stav 3, člana 25a stav 3, čl. 50e stav 1, čl. 50ž, 54, člana 56. stav 5, člana 61a, člana 62. stav 4. i člana 63. stav 4. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20), člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 30/18 - dr. zakon) ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 20/14, 41/15, 101/16, 8/19, 94/19, 159/20, 97/21), kojim su propisani sledeći obrasci:
Obrazac: PB 1
Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od ____ do ____ 202_. godine
[31.12.2020]
Obračun poreskog kredita
Aneks obrasca PB 1
Obračun poreskog kredita za period od ____ do ____ 201_. godine
[22.02.2014]
Obračun poreskog kredita
Aneks 1 obrasca PB 1
Obračun poreskog kredita za period od ____ do ____ 202_. godine
[31.12.2020]
Obračun poreskog kredita
Aneks 2 obrasca PB 1 Obračun poreskog kredita za period od ____ do ____ 201_. godine [01.01.2020] Obračun poreskog kredita
Obrazac: IPD
Izjava o dobiti ostvarenoj u drugoj državi iz koje je isplaćena dividenda i plaćenom porezu na dobit i porezu po odbitku na dividende iz člana 52. Zakona
[22.02.2014]
Izjava - dividende
Obrazac: IPD 1
Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate, autorske naknade, naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari i dividende iz člana 53a Zakona
[31.12.2020]
Izjava - kamate
Obrazac: KPB
Konsolidovani poreski bilans za period od ____ do ____ 201_. godine
[16.05.2015]
Konsolidovani poreski bilans
Obrazac: OK
Ograničenje kamate kod duga povezanom licu za period od ___ do ___ 201_. godine
[22.02.2014]
Ograničenje kamate kod duga...
Obrazac: PK
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od ___ do ___202_. godine i poreski kredit banaka za 2020. godinu
[31.12.2020]
Poreski kredit...
Obrazac: OPKB 1 Obračun poreskog kredita banke za 2020. godinu [23.10.2021] Poreski kredit...
Obrazac: SU
Srazmerni iznos ulaganja za period od ___ do ___201_. godine
[22.02.2014]
Srazmerni iznos ulaganja
Donošenjem napred navedenog Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 20/14), prestao je da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13), osim odredaba člana 8. kojima je propisan Obrazac PK-1, koji je i dalje na snazi, a dajemo ga u nastavku:
Obrazac: PK-1
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti za period od ___ do ___201_. godine [12.02.2011]
Poreski kredit...
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters