Obrazac M i Obrazac M-A – doprinosi – ugovorene naknade

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", broj 95/18 i 91/19) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, ..., 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 132/21), koja je na snazi od 7.01.2022. godine a kojom su u čl. 4. i 6. propisani obrasci, koji se podnose isključivo na portalu Centralnog registra u elektronskom obliku, a njihova spoljna forma data je na sledećim obrascima:

Obrazac: M Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje [05.01.2022] Poreska prijava
Obrazac: M-A
Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno socijalno osiguranje [05.01.2022]
Poreska prijava
Prečišćene tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca

Search
Generic filters