Obrazac AK – Arhivska knjiga

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 9. stav 5. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 6/20), člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Ministar kulture i informisanja je doneo Pravilnik o obrascu arhivske knjige ("Sl. glasnik RS", br. 34/22) koji je na snazi od 24.03.2022. godine, kojim je propisan obrazac:
Obrazac: AK Arhivska knjiga [u primeni od: 24.03.2022]

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca