Obrasci REF 1, REF 2, REF 3, REF 4, RFN, IKPS PDV – refakcija PDV-a

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 7, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41 , člana 45 , člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 i 96/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/21, 64/21 i 127/21) kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac: REF 1 Zahtev stranog obveznika za refakciju [01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.
Obrazac: REF 2 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju [01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.
Obrazac: REF 3 Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju  [01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.
Obrazac: REF 4 Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju  [01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.
Obrazac: RFN Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV [01.07.2021] Podnosi se u pisanom obliku nadležnom poreskom organu
Obrazac: IKPS PDV Izjava kupca stana da kupuje prvi stan [01.07.2021] Dostavlja se uz Obrazac RFN nadležnom poreskom organu

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca