Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4, PPI-4/1 – poreske prijave – porez na imovinu

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 93/19, 151/20), kojim su, u čl. 2. st. 1. i 2, čl. 8. st. 3, čl. 21. st. 1. i čl. 25. st. 1, propisani sledeći obrasci:
Obrazac: PPI-1 Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu [01.01.2023] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Prilog-1 uz Obrazac PPI-1 Prilog - 1 uz Obrazac PPI-1 [01.01.2023] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Podprilog uz Prilog-1 Podprilog uz Prilog-1 [01.01.2023] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: Prilog-2 uz Obrazac PPI-1 Prilog-2 uz Obrazac PPI-1 - Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza [01.01.2023] Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: PPI-2 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu [01.01.2023] Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-3 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon [01.01.2021] Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-4 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, osim na nepokretnosti [01.01.2020] Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac: PPI-4/1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti [01.01.2020] Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrasci PPI-1, Prilog-1 uz Obrazac PPI-1, Prilog-2 uz Obrazac PPI-1, Podprilog uz Prilog-1 i Obrazac PPI-2 (koji se može podneti i u pisanom obliku neposredno ili putem pošte) se podnose u elektronskom obliku preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.
Obrasci PPI-3, PPI-4 i PPI-4/1 se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Obrasce PPI-4 i PPI-4/1,  fizička lica koja podnose poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu da podnesu i u pisanom obliku.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca