Obrasci POO, PDU i IOK – plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

Na osnovu člana 67. stav 4. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16,108/16, 30/18, 95/18, 86/19), Ministar finansija i ekonomije je doneo Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije ("Sl. glasnik RS", br. 63/03, 44/18 - dr. zakon), kojim su, u članu 3. stav 2. tač. 1), 2) i 3), propisani sledeći obrasci:

Obrazac: POO Potvrda o obavezi
[29.06.2003]
Obrazac: PDU Potvrda o dugu
[29.06.2003]
Obrazac: IOK Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja
[29.06.2003]
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
Prečišćen tekst navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca