Obrasci NEP-JS i ZOS-JS – Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini

NAPOMENA: pristup obrascima je omogućen korisnicima koji su ulogovani i imaju odgovarajuću vrstu pretplate. Pravo pristupa imaju pretplatnici na "Obrasci za popunjavanje" kao i pretplatnici na stručne časopise "Informator" i "PDV". Kupovinu pretplata možete izvršiti OVDE.

 
Na osnovu člana 64. stav 4. Zakona o javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17, 95/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 30/18 - dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 70/14, 19/15, 83/15 i 13/17), kojom su, u čl. 7. st. 1. i 4. propisani sledeći obrasci:
Obrazac: NEP-JS Podaci o nepokretnosti u javnoj svojini i korisniku, odnosno nosiocu prava korišćenja
[11.10.2015]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac: ZOS-JS Zbirni podaci o stanju nepokretnosti u javnoj svojini po vrstama i vrednosti
[17.07.2014]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

 

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om. 

Pretraga obrazaca