Obrasci 1 do 5 – povraćaj više plaćenog doprinosa

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


 

Na osnovu člana 68. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04,61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22), ministar finansija, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar zdravlja, sporazumno su doneli Pravilnik o uslovima, postupku i načinu povraćaja više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu ugovorene naknade u tekućoj godini (“Sl. glasnik RS”, br. 100/04), kojim su, u čl. 4. st. 3, čl. 5, čl. 7. st. 2, čl. 8. st. 2. i čl. 9. st. 2. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac 1 Uverenje o osnovici na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za _____ 20__. godinu
[4.09.2004]
Obrazac 2 Zahtev za povraćaj više plaćenog doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 20__. godinu
[4.09.2004]
Obrazac 3 Zahtev za donošenje rešenja o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade u 20__. godini
[4.09.2004]
Obrazac 4 Potvrda poslodavca, odnosno drugog isplatioca o isplaćenoj zaradi, odnosno oporezivom prihodu, kao osnovici doprinosa i plaćenom doprinosu po odbitku
[4.09.2004]
Obrazac 5 Rešenje o prestanku obaveze plaćanja doprinosa po osnovu buduće ugovorene naknade do 31. decembra 20__. godine
[4.09.2004]

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata “EKSPERT“.

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.