Obaveza zaposlenih porodilja, koje su na odsustvu sa rada radi posеbnе nеgе dеtеta, da za vreme vanrednog stanja prijavе svaku promеnu u radnopravnom statusu koja jе od uticaja na isplatu naknadе zaradе

► Videti članak od 8.05.2020.:  Počev od 7.05.2020. godine zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i oblasti socijalne zaštite podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni do početka vanrednog stanja, tj. do 15. marta 2020. godine


Vlada Republike Srbije je, dana 24.03.2020. godine, donela Zaključak* (br. 53-2787/2020) da korisnicima kojima pravo na isplatu naknade zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ističe 15. marta 2020. godine i kasnije, a nadležni organ nije odlučio o daljem korišćenju, to pravo se produžava na osnovu ranije donetih rešenja, najduže tri meseca, odnosno dok traje vanredno stanje.

Dakle, korisnici ovih naknada ne podnose nove zahteve radi nastavka korišćenja prava, ali su dužni da nadležnoj službi dečije zaštite prijave svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade, u skladu sa članom 16. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18; u daljem tekstu: Zakon).

Navedenu obavezu da nadležnom organu prijavi svaku promenu u radnopravnom statusu korisnika naknade zarade, koja je od uticaja na isplatu naknade zarade odnosno naknade plate, ima i poslodavac.

Podsećamo da je korisnik prava dužan  da do 8. u mesecu obavesti nadležni organ o svim promenama činjenica koje su od uticaja na isplatu prava (član 16. stav 2. Zakona), a nadležni organ je dužan da do 15. u mesecu evidentira sve nastale promene koje se odnose na isplatu prava (član 16. stav 3. Zakona).

To znači da su korisnici prava na naknade zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta dužni da prijave i povratak na rad (rad na svom radnom mestu ili rad od kuće) ukoliko su se odlučili da ne koriste odsustvo sa rada zbog posebne nege deteta.

Napominjemo, da je prijava navedenih činjenica od izuzetnog značaja imajući u vidu da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, isplatu naknada zarade vrši na osnovu rešenja, direktno na tekuće račune korisnika, a poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.

 

* Doneti Zaključak odnosi se na novčanu socijalnu pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, dečiji dodatak, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta i na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, po propisima u oblasti socijalne zaštite i finansijske podrške porodici sa decom.