Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2016.

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2016. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2015. godini (1,5%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 1.02.2016. godine do 31.01.2017. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 5/16) iznosi: 

11.433 din. x 1,015 = 11.604 dinara. 
Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, januar 2016.)

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana 
i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise (“Informator” i “PDV”) i program “Ekspert” možete videti ovde.