Novim odlukama NBS propisan je dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – novi moratorijum za obaveze prema bankama i davaocima finansijskog lizinga

 

U “Sl. glasniku RS”, broj 103/20 objavljene su dve nove odluke Narodne banke Srbije:

koje su stupile na snagu 28. jula 2020. godine.

Napred navedenim odlukama propisan je dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – NOVI MORATORIJUM, kojim je dužnicima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama/davaocima finansijskog lizinga.

Novi moratorijum se odnosi na obaveze koje dospevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i na obaveze koje su dospele u julu 2020. godine, a dužnik ih nije izmirio.

Dodatni zastoj u otplati se primenjuje na obaveze prema bankama/davaocima finansijskog lizinga, i to:

  • obaveze dužnika po osnovu kredita i kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice), kao i na
  • obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija).
  • obaveze po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

 

Ostatak ovog članka dostupan je samo pretplatnicima na stručni časopis “Informator”.

Da biste videli ceo članak neophodno je da izvršite Login sa korisničkim imenom i lozinkom.


Ukoliko ne posedujete korisnički nalog, a pretplatnici ste na časopis “Informator”, možete:

1. Kreirati nalog i nazvati nas da aktiviramo uslugu, ili

2. Kontaktirati nas, kako bismo Vam dostavili časopis u PDF formatu putem e-mail-a.

Tel. 011/30 35 435

e-mail: office@cekos.rs